Klienci indywidualni

Strona główna Klienci indywidualni

Prawo rodzinne

reprezentacja prawna w sądzie, sporządzanie pism procesowych w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty – na dzieci, na współmałżonka, na rodziców,
 • podział majątku małżeńskiego,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,
 • sprawy o nakazanie powrotu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.

Prawo spadkowe

reprezentacja prawna w sądzie, sporządzanie pism procesowych w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek – np. należny spadkodawcom pominiętym w testamencie,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • pomoc prawna przy wpisywaniu postanowień spadkowych lub po dziale spadku do Ksiąg Wieczystych.

Prawo cywilne

 • sporządzanie oraz opiniowanie pod względem zagrożeń i korzyści dla klienta umów najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, leasingu, pożyczki, darowizny, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umów o roboty budowlane oraz różnego rodzaju umów mieszanych i umów nienazwanych,
 • przedsądowe negocjacje oraz sądowe dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych,
 • ochrona uprzednia i następcza praw autorskich i ochrona dóbr osobistych.

Prawo karne

Reprezentacja prawna klientów w sprawach:

 • karnych,
 • o wykroczenia,
 • karnoskarbowych,
 • o wykroczenia skarbowe.

od postępowania przed Policją i Prokuraturą jak i później na etapie postępowania sądowego, jako pełnomocnik i obrońca (odpowiednio):

 • pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego,
 • oskarżyciela prywatnego,
 • oskarżyciela subsydiarnego,
 • podejrzanego, obwinionego i oskarżonego.

Odszkodowania

reprezentacja prawna przed ubezpieczycielem oraz reprezentacja prawna w sądzie, sporządzanie pism w sprawach o:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu:
  • uszkodzenia ciała,
  • utraty zdrowia,
  • śmierci osoby bliskiej.
 • broszczenie z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania oraz utraty wartości pojazdu (szkody poniesione w skutek wypadków komunikacyjnych).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentacja prawna pracownika w sądzie, przed pracodawcą oraz organami administracji, sporządzanie pism procesowych:

 • w sporach ze stosunku pracy oraz w sprawach rent i emerytur,
 • w sporach z pracodawcami o:
  • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy,
  • dyskryminację,
  • mobbing,
  • zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy,
  • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub bezprawnego rozwiązania stosunku pracy.

Prawo administracyjne

reprezentacja prawna w sądzie i przed organami administracji obejmuje:

 • pomoc przy uzyskaniu decyzji administracyjnych -reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo nieruchomości

pomoc i doradztwo prawne, w tym reprezentacja prawna przed sądami i organami państwowymi (administracyjnymi) przy:

 • ochronie i wykonywaniu prawa własności nieruchomości,
 • badaniu stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawach z zakresu prawa spółdzielczego oraz ochrony własności lokali,
 • dokonywaniu sprzedaży nieruchomości,
 • użytkowaniu wieczystym,
 • ustanowieniu lub wykreślaniu hipoteki, w tym przymusowej, zastawu, służebności,
 • uzyskaniu zasiedzenia nieruchomości.