Przedsiębiorcy

Strona główna Przedsiębiorcy

Windykacja należności

 • monitoring należności oraz przedsądowa windykacja polubowna, w tym w szczególności:
  • przedsądowe wezwania do zapłaty,
  • negocjacje z dłużnikami lub wierzycielami w imieniu klientów,
  • sporządzanie porozumień odnośnie rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
 • reprezentacja prawna przed Sądami w sprawach o zapłatę (windykacja sądowa),
 • sporządzanie umów cesji wierzytelności,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym (przed Komornikami Sądowymi),
 • wywiad gospodarczy.

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie pod względem zagrożeń i korzyści dla klientów umów dotyczących działalności gospodarczej w szczególności: umów najmu, dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, leasingu, pożyczki, darowizny, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umów o roboty budowlane oraz różnego rodzaju umów mieszanych i umów nienazwanych,
 • przedsądowe negocjacje oraz sądowe dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań umownych,
 • reprezentacja prawna w zakresie ochrony własności i dóbr przedsiębiorstwa (przedsądowa i sądowa).

Usługi dla spółek

 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych (m.in. wpis i zmiany wpisów w KRS),
 • przygotowywania dokumentów regulujących wewnętrzne funkcjonowanie spółek w tym w szczególności aktów założycielskich, umów, statutów, regulaminów organów: m.in. zarządów i rad nadzorczych, obsługa prawna organów spółek w zakresie tworzenia spółek, (w tym oddziałów i przedstawicielstw),
 • doradztwo i pomoc prawna w zakresie umów zawieranych między spółką a wspólnikami i akcjonariuszami,
 • przygotowanie dokumentacji do zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, oraz reprezentacja wspólników i akcjonariuszy podczas udziału w nich,
 • zastępstwo procesowe w sądzie w sporach między spółką a wspólnikami lub akcjonariuszami,
 • likwidacja spółek.

Prawo pracy

 • reprezentacja prawna w sądzie, w sporach z pracownikami oraz przed organami administracji, sporządzanie pism procesowych i pozaprocesowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • tworzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników takich jak regulaminy pracy i wynagrodzeń, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne.

Prawo administracyjne

reprezentacja prawna w sądzie i przed organami administracji obejmuje:

 • pomoc przy uzyskaniu decyzji administracyjnych -reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo własności intelektualnej

 • sporządzanie projektów umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • reprezentacja prawna wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i restrukturyzacyjnym,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Działalność sklepów internetowych (IT i e-commerce)

 • reprezentacja prawna przedsiębiorcy w sporach z konsumentami, na etapie przedsądowym i sądowym,
 • tworzenie i opiniowanie ogólnych warunków świadczenia usług firm internetowych, regulaminów sklepów internetowych oraz polityki prywatności,
 • analiza regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług firm internetowych oraz stosowanych przez nie wzorców umów pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, przepisami o ochronie konsumentów i przepisami prawa ochrony przed nieuczciwą konkurencją.